Princíp  |  Kolektory  |  Produkty  |  Časté otázky  |  Slovník pojmov  |  Referencie  |  Kontakt

Slovník pojmov


Absorbér

v ňom dochádza k premene slnečnej energie na tepelnú, jej hromadeniu a následnému odovzdávaniu pracovnému médiu (nemrznúca zmes).

Apertúra

plocha priemetu otvora, ktorým vstupuje do kolektora nesústredené slnečné žiarenie, spravidla plocha priemetu zasklenia alebo reflektora (plocha vnútornej strany vonkajšej sklenenej trubice).

Bivalentný

bi = dva, dvaja, dvojitý. Pri solárnych zásobnikoch predpona udáva počet výmenníkových telies vo vnútri zásobnika. Ako už z textu vyplýva, pri pojme bivalentný hovoríme o zásobníku s dvomi výmenníkmi.

Borosilikátové sklá

majú časť sklotvorného SiO2 nahradenú oxidom boritým. Prísada oxidu hlinitého zvyšuje ich pevnosť a zlepšuje spracovateľnosť skloviny. Borosilikátové sklá sú žiaruvzdorné a chemicky odolné.

Čidlo

u solárneho systému hovoríme o teplotných čidlách. Čidlo je prvok meracieho systému, ktorý sníma meranú hodnotu (teplotu), ktorú následne interpretuje pomocu rôzne veľkého napätia riadiacej jednotke.

Elektronická regulácia

je súčasťou solárneho systému. Riadi obeh nemrznúcej zmesi v okruhu na základe rozdielu teplôt, ktoré získava z rôznych častí systému, a podľa užívateľských nastavení.

Fotovoltaický kolektor

sú to kolektory určené pre výrobu elektrickej energie zo slnečnej, ktorá na ne dopadne.

Globálne žiarenie

súčet priameho a rozptýleného slnečného žiarenia, dopadajúceho na horizontálny povrch tvorí globálne žiarenie.

Heat pipe

je technológia slúžiaca na prenos tepla (tepelného výkonu) pri zachovaní malého rozdielu teplôt. (viď Kolektory)

IAM faktor

štandardne sa výkonové merania pre rôzne typy kolektorov robia pri kolmom dopade žiarenia na absorbér. V prípade, že takáto situácia nenastáva (čo je samozrejmé, pretože slnko nedopadá na jeden povrch počas dňa stále pod rovnakým uhlom) rozdiel medzi plnou hodnotou výkonu a hodnotou, ktorá je v danom čase a pri danom uhle, sa vyjadruje pomocou IAM uhlového výkonového faktoru. Pre ploché kolektory je jeho maximálna hodnota v ideálnom uhle 1,0. Pri trubicových môže byť IAM faktor väčší ako 1,0 vďaka odrazov medzi trubicami a okolitým svetom.

Monovalentný

mono = jeden, jediný, jedno, sám. Pri solárnych zásobnikoch predpona udáva počet výmenníkových telies vo vnútri zásobnika. Ako už z textu vyplýva, pri pojme monovalentný hovoríme o zásobníku s jednym výmenníkom.

Nemrznúca zmes

je to kvapalina, ktorá svojou molekulárnou štruktúrou dokáže zachovávať tekutý stav aj pri teplotných hodnotách hlboko pod bodom mrazu. Pri solárnych systémoch býva často obohatená o rôzne inhibítory, ktoré môžu mať v systéme rôzny účel (napríklad inhibítor korózie = zabraňuje častiam systému korodovať).

Tepelný výmenník

je to zariadenie alebo súčiastka systému, ktorá slúži buď pre odovzdávanie nahromadeného tepla pracovnému médiu alebo naopak pre odovzdanie tepla z pracovného média napríklad vode.

Termický kolektor

sú to zariadenia schopné absorbovať slnečné žiarenie, premieňať ho na teplo a následne odovzdávať pracovnému médiu napr. vode.

Vákuum

alebo vzduchoprázdno je ideálne prázdne prostredie (bez látkovej formy hmoty) alebo reálne prostredie, v ktorom je tlak plynu nižší ako atmosférický tlak.

© ANTE Slovakia 2012, www.solarnezostavy.sk , ANTE Slovakia s.r.o., Obchodná 2, 955 01 Topoľčany, info@solarnezostavy.sk, 038 / 532 61 73